Polityka prywatności

BROPLAST-CUKRY Sp. z o.o.
Kiełpin gmina Łomianki ul. Warszawska 394, tel:22-751-21-74
Nip 118-00-23-350 Regon 010090768
www.broplast.com.pl

Informacje o przetwarzaniu danych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Broplast-Cukry Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie ul. Warszawska 394, 05-092 Łomianki, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000224794, NIP:118-00-23-350(dalej AD)

2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: broplast@broplast.com.pl, adres siedziby wskazany w ust.1, lub telefonicznie na numer 22-751-61-74.

3. Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust1 lit. b RODO), przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust1 lit. c RODO), przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust1 lit. f RODO).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu sprzedaży lub wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie w/w celów.

5. Dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji zamawianych usług lub wykonania umowy. Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane będą przetwarzane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została zakończona współpraca.

9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt
internetowa hurtownia słodyczy
ul. Warszawska 394, Kiełpin 05-092 Łomianki

tel. (22) 751-21-74
fax (22) 751-21-73

broplast@broplast.com.pl

KRS0000224794
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy

REGON 010090768
NIP 118-00-23-350

kapitał spółki 904.000,00 zł
Projekt i wykonanie: artsem.pl